Vapautus liittymisvelvollisuudesta

Vesihuoltolain (119/2001) 10§:n mukaan alueella, missä on yleinen vesijohto- ja jäteviemäriverkosto on kiinteistö liitettävä vesihuoltolaitoksen vesijohto- ja jätevesiviemäriverkostoon. Vesijohtoon ja jätevesiviemäriin liittymisestä saa tietoa HSY:ltä.

Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella taajamassa sijaitsevilla kiinteistöillä on aina liittymisvelvollisuus vesihuoltolaitoksen verkostoon. Taajaman ulkopuolella liittymisvelvollisuutta ei ole silloin, kun vesihuoltolain 10 §:ssä säädetyt edellytykset täyttyvät.

Ympäristöviranomainen voi myöntää hakemuksesta kiinteistölle toistaiseksi voimassa olevan tai määräaikaisen vapautuksen liittämisvelvollisuudesta vesijohtoon ja jätevesivesiviemäriin. Vapautus liittämisvelvollisuudesta on vesihuoltolain 11 §:n mukaan myönnettävä, jos:

  1. liittäminen verkostoon muodostuisi kiinteistön omistajalle tai haltijalle kohtuuttomaksi, kun otetaan huomioon kiinteistön vesihuoltolaitteiston rakentamisesta aiheutuneet kustannukset, liittämisestä aiheutuvat kustannukset, vesihuoltolaitoksen palvelujen vähäinen tarve tai muu vastaava erityinen syy; ja
  2. vapauttaminen ei vaaranna vesihuollon taloudellista ja asianmukaista hoitamista vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella.

Lisäksi edellytyksenä vesijohtoon liittämisvelvollisuudesta vapauttamiselle on, että kiinteistöllä on käytettävissä riittävästi vaatimukset täyttävää talousvettä. Edellytyksenä jätevesiviemäriin liittämisvelvollisuudesta vapauttamiselle on lisäksi, että kiinteistön jätevesien johtaminen ja käsittely voidaan järjestää ympäristönsuojelulaissa säädettyjen vaatimusten mukaisesti.

Vapautusta anotaan pääsääntöisesti internetissä Lupapiste -palvelun (www.lupapiste.fi) kautta.
Jos hakemusta ei ole mahdollista tehdä Lupapisteen kautta, ota yhteyttä ympäristökeskuksen ympäristötarkastajiin (yhteystiedot löytyvät kohdasta Ota yhteyttä)

Haettaessa vapautusta vesijohtoon ja jätevesiviemäriin liittymisestä, on Lupapisteeseen toimitettava hakemuksen liitteenä (ohjeet ja valmiit lomakkeet löytyvät oikealta kohdasta Linkit):

  • Selvitys käyttövesi- ja jätevesijärjestelmistä
  • Kaivovesitutkimustodistus
  • Asemapiirros, jossa esitetään talousvesikaivon sijainti sekä jäteveden käsittelypaikat, jäteveden johtamistapa ja -suunta