Haja-asutuksen jätevedet

Lähes kaikki vantaalaiset (noin 97 %) ovat liittynyt yleiseen jätevesiviemäriverkostoon. Heidän jätevetensä käsitellään Helsingin Viikissä ja Espoon Suomenojalla sijaitsevissa jätevedenpuhdistamoissa. Vantaan viemäröimättömällä haja-asutusalueella asuu kuitenkin noin 4000 asukasta. Haja-asutusalueella on noin 1500 kiinteistöä, joissa jätevedet käsitellään kiinteistökohtaisesti. Myös viemäröidyllä alueella on vielä kiinteistöjä, jotka eivät ole liittyneet jätevesiviemäriverkostoon.

Jätevesien hyvä käsittely pitää kaivoveden ja lähirannat puhtaina

Huonosti käsitelty tai väärään paikkaan johdettu jätevesi pilaa kaivovesiä ja uimarantoja sekä kasveja sekä aiheuttaa hajuhaittoja. Jäteveden sisältämä eloperäinen aine kuluttaa vesistöjen happivaroja. Vesistöt rehevöityvät eli niissä esiintyy leväongelmia, rannat kaisloittuvat, ojat kasvavat umpeen ja kalakannat muuttuvat.

Jätevesijärjestelmän kunnostaja sijoittaa tulevaisuuteen. Kun jätevedet käsitellään hyvin, kaivovedet säilyvät puhtaana eivätkä hajuhaitat laske asumisviihtyisyyttä. Lisäksi kiinteistön arvo nousee. Kun lähivesien kuormitus vähenee, se vahvistaa luonnon monimuotoisuutta ja virkistyskäyttömahdollisuudet paranevat. Puhtaissa lähivesisssä on mukava uida, kalastaa ja meloa. Ammattitaitoinen suunnittelija auttaa parhaaseen jätevesiratkaisuun. Ympäristön ja terveyden kannalta on parasta käsitellä käymälä- ja pesuvedet erikseen.

Jätevesiä koskevat uudet määräykset

Haja-asutuksen talousjätevesiä koskevia määräyksiä on ympäristönsuojelulaissa ja lain nojalla annetussa uudessa valtioneuvoston asetuksessa, joissa on annettu kiinteistökohtaiselle jätevedenkäsittelylle puhdistusvaatimukset sekä Vantaan ympäristönsuojelumääräyksissä. Haja-asutusalueella olevien asuinkiinteistöjen ja teollisuuden jätevesien käsittelyä valvotaan ympäristönsuojelulain nojalla. Viemäröidyllä alueella on noudatettava vesihuoltolakia, joka velvoittaa liittymään heti yleiseen viemäriverkostoon.

Uudisrakennusten on täytettävä puhdistusvaatimukset heti. Samoin, jos rakennukselle tehdään korjaus- tai muutostöitä, jotka vaativat rakennus- tai toimenpideluvan. Pohjavesialueella, Päijänne-tunnelin suojavyöhykkeellä ja ranta-alueella (ennen vuotta 2004 rakennettujen kiinteistöjen) jätevesijärjestelmä pitää kunnostaa viimeistään 31.10.2019 mennessä.

Aikataulut ja vaatimukset ranta- ja pohjavesialueilla

Pohjavesialueella, Päijänne-tunnelin suojavyöhykkeellä ja ranta-alueella (ennen vuotta 2004 rakennettujen kiinteistöjen) jätevesijärjestelmä pitää kunnostaa viimeistään 31.10.2019 mennessä. Karttapalvelu, josta voi tarkistaa sijaitseeko kiinteistö ranta- tai pohjavesialueella. Ranta- ja pohjavesialueilla tulee noudattaa Vantaan ympäristösuojelumääräysten perustasoa tiukempaa puhdistusvaatimusta.

Vaatimukset muilla alueilla

Jos kiinteistö sijaitsee muualla kuin ranta- tai pohjavesialueella, sen jätevesijärjestelmä pitää uudistaa silloin, kun kiinteistölle rakennetaan vesikäymälä tai tehdään rakennuksen rakentamiseen verrattavissa oleva korjaus- ja muutostyö. Muilla kuin ranta- ja pohjavesialueilla tulee noudattaa perustason puhdistusvaatimusta. Missään vaiheessa kiinteistöjen olemassa olevista jätevesijärjestelmistä ei saa aiheutua ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa.

Huussi ja kantovesi, ikävapautus sekä poikkeukset

Uudistusvaatimukset eivät koske kiinteistöjä, joilla on kantovesi ja kuivakäymälä. Kunnostusta ei tarvita myöskään, jos kiinteistö liitetään viemäriverkostoon tai kiinteistöllä on jo säädökset täyttävä jätevesijärjestelmä.

Ikävapautuksen perusteella uudistamisesta ovat vapautettuja sellaiset kiinteistön omistajat, jotka ovat syntyneet ennen 9.3.1943 ja asuvat kiinteistöllä vakituisesti. Näilläkin kiinteistöillä kiinteistön omistajan tulee huoltaa järjestelmää siten, ettei siitä aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa. Kiinteistön haltijan vaihtuessa jätevesijärjestelmä täytyy laittaa kuntoon. Ikävapautusta ei sovelleta vapaa-ajan asuntoihin.

Kiinteistönomistajan on mahdollista hakea poikkeamista talousvesien käsittelyvaatimuksista ranta- ja pohjavesialueilla. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi myöntää hakemuksesta poikkeuksen enintään viideksi vuodeksi kerrallaan, jos ympäristöön aiheutuvaa kuormitusta voidaan pitää huomattavan vähäisenä tai edellytetyt toimet ovat kiinteistön haltijalle kohtuuttomat. Poikkeaminen on tarkoitettu vain erikoistapauksiin ja sitä voi hakea, jos kiinteistö ollaan liittämässä jätevesiviemäriverkostoon lähivuosina tai jätevesijärjestelmän uudistamisen kustannukset ovat kohtuuttoman korkeat. Myös kiinteistön haltijan korkea ikä, pitkäaikainen työttömyys tai pitkäaikaissairaus voi olla perusteena poikkeuksen myöntämiselle. Jos kiinteistön omistus vaihtuu tai jätevesien määrä lisääntyy, myönnetty poikkeuslupa raukeaa. Kaikissa edellä mainituissa poikkeustapauksissa jätevesijärjestelmän on oltava käyttökuntoinen eikä jätevesistä saa aiheutua pilaantumista.

Poikkeamishakemuslomake liitteineen löytyy verkkoasiointisivulta. Ranta- ja pohjavesialueita koskevia poikkeamishakemuksia aloitetaan käsittelemään 31.10.2019 jälkeen.

Jätevesijärjestelmän uudistaminen

Uudisrakennuksen jätevesijärjestelmän puhdistustehovaatimuksien täyttyminen varmistetaan rakennusluvan myöntämisen yhteydessä. Jätevesijärjestelmän uudistaminen vaatii rakennusvalvonnan toimenpideluvan. Hakemukset tehdään sähköisesti internetissä Lupapiste.fi -palvelun kautta. Kunnostamisesta pitää teettää suunnitelma ammattitaitoisella suunnittelijalla. Suunnitelma ja jätevesiselvityslomake on liitettävä rakennus- tai toimenpidelupalupahakemukseen. Vastaava työnjohtaja täyttää asennuksen yhteydessä jätevesijärjestelmän tarkastuspöytäkirjan (katso alla olevat liitteet).

Rakennusvalvonta pyytää tarvittaessa lausunnon ympäristökeskukselta rakennus- tai toimenpidelupahakemuksen liitteenä esitetystä jätevesisuunnitelmasta. Rakennusvalvonta ja ympäristökeskus yhdessä opastavat rakentajia teettämään suunnitelman pätevällä suunnittelijalla. Rakentajan tulisi valita mahdollisimman hyvin juuri hänen kiinteistölleen sopiva järjestelmä. Tärkeää on suunnitella ja rakentaa järjestelmä huolellisesti. Rakennusta käyttöönotettaessa siellä on oltava myös jätevesijärjestelmää koskevat käyttö- ja huolto-ohjeet, joita on noudatettava.

Ennen vuotta 2004 rakennettujen kiinteistöjen haltijoiden on tehtävä jätevesien käsittelyjärjestelmästään selvitys sekä käyttö- ja huolto-ohjeet. Jätevesiselvitys ja käyttö- ja huolto-ohjeet on säilytettävä kiinteistöllä, ja järjestelmää on käytettävä ohjeiden mukaisesti. Ympäristökeskus pyytää selvityksiä alueittain ja arvioi, miten olemassa olevaa kiinteistökohtaista jätevesijärjestelmää on uudistettava, että se täyttää ympäristönsuojelulain ja jätevesiasetuksen vaatimukset.

Millaisen järjestelmän valitsen?

Jätevesijärjestelmä kannattaa valita yhdessä ammattitaitoisen suunnittelijan kanssa. Näin löydetään asukkaalle ja hänen kiinteistölleen sopivin vaihtoehto. Lisätietoa erilaisista kiinteistökohtaisista jätevesien käsittelyjärjestelmistä ja niistä tehdyistä tutkimuksista sekä kompostikäymälöistä saa Suomen ympäristökeskuksen internetsivuilta sekä Suomen vesiensuojeluyhdistysten liitto ry:n haja-asutusalueen jätevesioppaasta. Kodissa ja vapaa-ajanasunnossa teetettävän jätevesijärjestelmän uudistamisen työkustannukset voi vähentää osittain verotuksessa. Lisätietoa kotitalousvähennyksestä Veronmaksajain Keskusliitto ry:n internetsivuilta.

Ajankohtaista