Asemakaavoituksen kulku ja osallistuminen

Kaavan laatiminen on monivaiheinen prosessi, johon osallisilla on mahdollisuus osallistua kertomalla kantansa suunnitelmista. Osallisia ovat ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, kuten kaupunginosan tai lähialueen asukkaat, yritykset ja työntekijät, alueen maanomistajat, asukas- ym. yhdistykset ja lisäksi viranomaiset.

Jokaisesta asemakaavatyöstä tehdään oma nettisivu. Sieltä löydät kaikki kaavaan löytyvät asiakirjat, mm. osallistumis- ja arviointisuunnitelman, kaavakartan, selostuksen ja kaavaan liittyviä selvityksiä. Voit myös seurata Yleiskaava 2020 työn etenemistä kaavan omalta sivulta. Helpoin tapa seurata työn alla olevia töitä on seurata sivua ”Ajankohtaiset kaavat”. Sivujen kautta voit seurata nähtävillä olevia kaavoja ja yleisötilaisuuksia, päätöksentekoa, saada tietoa asemakaavaprosessin etenemisestä sekä nähdä, milloin on mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa.

Kaavatyö alkaa

Asemakaavaa tai sen muutosta hakee maanomistaja tai kaupunki. Hakijan on hyvä olla yhteydessä aluearkkitehtiin ennen kuin jättä asemakaavaa tai –muutoshakemuksen. Uuden yleiskaavan tekemisestä päättää luottamusmiehet.

Asemakaava- ja yleiskaavatyöt hyväksytään kaavoitusohjelmaan. Kaavoitushjelman pohjalta kootaan kaavoituskatsaus, jossa kaikista kaavoista kerrotaan kaavan nimi, lyhyt kuvaus ja käsittelyvaihe. Kaavoituskatsaus julkaistaan kaupungin Asukaslehdessä, joka jaetaan jokaiseen vantaalaiseen kotiin.

Kaavatyön aluksi tehdään suunnitelma, jota kutsutaan osallistumis- ja arviointisuunnitelmaksi (OAS). Siinä kerrotaan suunnittelun lähtökohdista ja tavoitteista, kaavan vaikutusten arvioinnista, kaavan valmistelun ja päätöksenteon etenemisestä ja kaavatyöhön osallistumisesta. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa kerrotaan myös, miten kaavatyön edistymisestä tiedotetaan.

Kaavatyön tueksi tarvitaan usein selvityksiä, esimerkiksi melu-, liikenne- ja luontoselvityksiä.

Miten voin vaikuttaa:

 • Mielipiteitä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta tai kaavan lähtökohdista tai tavoitteista voi esittää ensisijaisesti kirjaamon kautta.
 • Mielipiteen voi antaa myös puhelimitse tai sähköpostilla suunnitelmasta. Tiedot löytyvät osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta.
 • Mielipiteessä on ilmoitettava oma nimi ja osoite sekä kaavatyön numero.
 • Kuulemiskirjeesssä ja osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa kerrotaan, mihin mennessä mielipiteet toivotaan kirjaamoon.
 • Kaavatyön alkaessa järjestetään esimerkiksi asukastilaisuuksia, työpajoja ja verkkokyselyjä kaavan luonteen mukaan.

Tiedotus kaavan vireilletulosta:

 • Postitetaan naapureille ja asunto- tai kiinteistöosakeyhtiön isännöitsijälle. (Isännöitsijän toimittaa tämän tiedonalueella isännöimänsä yhtiön asukkaille, osakkaille ja kiinteistössä toimiville yrityksille.)
 • Kaavalle perustetaan oma nettisivu: https://www.vantaa.fi/asemakaavoitus. Kaavan löytää myös kartta.vantaa.fi kautta.
 • Kaikki vireilletulevat kaavat kootaan nettisivulle. Täällä on otsikko, lyhyt kuvaus ja linkki kaavan kotisivulle.
 • Vireilletulosta ilmoitetaan Asukaslehdessä ja/tai Vantaan Sanomissa.
 • Vireilletulosta ilmoitetaan alueen uutiskirjeessä.
 • Kaupunkisuunnittelulautakunta saa OAS:in tiedoksi.

Ehdotus

Asemakaavatyöhön osallistuu kaupunkisuunnittelun lisäksi muuta toimialan henkilökuntaa, esimerkiksi kuntatekniikasta ja yrityspalvelusta sekä muita kaupungin eri toimialojen edustajia. Työssä on mukana maanomistaja edustajiensa kanssa, kuten konsulttina toimiva arkkitehtitoimisto.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saatujen mielipiteiden ja tarkentuneiden tietojen pohjalta laaditaan asemakaavaehdotus.

 • Merkittävistä kaavoista tehdään luonnos. Kaavaluonnos etenee samoin kuin kaavaehdotus. Kaupunkisuunnittelulautakunnasta kaava etenee kaupunginhallitukseen. Se asettaa kaavan nähtäville ja siitä voi antaa muistutuksen ja lausunnon. Kaavaluonnos palautuu suunnittelijan työpöydälle ja työtä jatketaan kaavaehdotuksena.

Ehdotus viedään kaupunkisuunnittelulautakunnan päätettäväksi. Ehdotus voidaan palauttaa uudelleen valmisteltavaksi, jättää pöydälle (jolloin se käsitellään uudelleen seuraavassa kokouksessa) tai hyväksyä. Hyväksymisen jälkeen kaupunkisuunnittelulautakunta esittää kaupunginhallitukselle kaavaehdotuksen asettamista nähtäville. Lautakunta voi myös itse asettaa kaavaehdotuksen nähtäville. Tällöin hallituksella on mahdollisuus ottaa lautakunnan päätös ottomenettelyynsä.

Kaavaehdotus on nähtävillä 30 tai 14 (vähäinen kaavamuutos) päivän ajan. (Kirjaamo ja kaupunginarkisto).

Miten voin vaikuttaa:

 • Asemakaavaehdotuksesta on mahdollista jättää muistutus.
 • Kaupunginhallitukselle osoitettavat muistutukset on toimitettava nähtävilläoloaikana kirjaamoon. Muistutuksen yhteydessä pyydetään ilmoittamaan oma nimi ja osoite sekä kaavatyön numero. Muistutuksen tehneille, jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa, lähetetään vastine.
 • Nähtävilläoloaikana kaavaehdotuksesta järjestetään esimerkiksi asukastilaisuuksia, työpajoja ja verkkokyselyjä kaavan luonteen mukaan.

Nähtävilläolosta tiedottaminen:

Hyväksyminen

Kaavan valmistelija laatii lausuntoihin ja muistutuksiin vastineet ja muuttaa ehdotusta tarpeen mukaan. Jos tehdyt muutokset ovat olennaisia, ehdotus asetetaan uudelleen nähtäville. Päättävät elimet voivat myös palauttaa kaavan uudelleen valmisteluun.

Kaupunginhallitus hyväksyy vastineet muistutuksiin ja lausuntoihin. Vastine muistutuksiin postitetaan muistutuksen tehneille, jotka ovat jättäneet osoitetietonsa. Kaavan hyväksyy kaupunginvaltuusto, merkitykseltään vähäiset kaavat hyväksyy kaupunkisuunnittelulautakunta.

Kaavan hyväksymisen jälkeen on 30 päivän valitusaika, jonka aikana on mahdollista valittaa hyväksytystä asemakaavasta.

Voimaantulo

Kaavasta voi valittaa Helsingin hallinto-oikeuteen kuukauden ajan ja edelleen Korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Jos hyväksymispäätöksestä ei valiteta, asemakaava tulee voimaan valitusajan jälkeen kaupungin verkkosivuilla julkaistavalla kuulutuksella.

Mikäli kaavasta on valitettu, kaava tulee voimaan, jos valitukset hylätään. Tällöin asemakaava tulee voimaan vasta oikeuskäsittelyn jälkeen julkaistavalla kuulutuksella.

Voimaantulon jälkeen alkaa toteutussuunnittelu.

Ajankohtaista